آپارتمان مسکونی بمساحت 243.8 متر مربع دارای فضای سبز و استخر واقع در اصفهان خيابان مطهري جنب كوچه بيشه حبيب مجتمع مسكوني سرو

59426250000

توضیحات

شماره پرونده:
140009920002016486
شماره آگهی:
140009460000261980
شعبه صادر کننده:
شعبه بيستم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردارحاج قاسم سليماني)
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

)دستور فروش ملک مشاعی )

وفق م 119 ق ا ا م که فاصله بین انتشار آگهی و روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز نباشد لذا با در نظر گرفتن تاریخ مزایده اقدام شود.

اجرای احکام مدنی شعبه–20–اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 0000316 ج20 محکوم له: فاطمه پورداوراني محکوم عليه: عزت پورداوراني موضوع لازم الاجرا: فروش مال مشاعي مبنی برفروش شش دانگ پلاک ثبتی شماره با مشخصات مندرج درنظریه کارشناسی که ذیل درج شده است در تاریخ 23/ 11 /1400 ساعت10 صبح درمحل واقع درخیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده.ملکی طرفین و اکنون درتصرف مالکانه/ میباشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید. طالبین خرید باید در روز مزایده 10 درصد بها به مبلغ 7/923/500/000 ریال را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم نمایند قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری و پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا 10 در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد.ضمنا جهت واریز 10 درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده یک روز قبل از مزایده راس ساعت 12/00 به واحد مزایده با داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نماید

محل متنازع فيه بادرس اصفهان خيابان مطهري جنب كوچه بيشه حبيب مجتمع مسكوني سرو پلاك 18 مراجعه و پس از انجام اقدامات لازم نتيجه بشرح ذيل باطلاع ميرسد الف- مشخصات ثبتي ملك : داراي سند تك برگي با شماره سريال135785 98/الف و شماره فرعي 110 ازاصلي2619 مفروز و مجزا شده از166 فرعي ازاصلي مذكور قطعه 110 تفكيكي بخش يك ثبتي اصفهان بمساحت 243.8 متر مربع و انباري واقع در زير زمين بمساحت 15.5 متر مربع .با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك اپارتمانها و ايين نامه اجرايي ان و حق استفاده از پاركينگ هاي 75 فرعي و 74 فرعي بمالكيت فاطمه پو ر داوراني بشماره ملي 1753991242 بميزان مالكيت چهارو نيم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان متن بشرح ظهر سند . ب-مشخصات ساختماني مجتمع : اينمجتمع داراي حدود هفتاد واحد مسكوني ميباشد با اسكلت بتن ارمه و سقف تيرچه بلوك لازم بذكر مي داند اين مجتمع داراي فضاي سبز و مشجر و باغچه گل و اب نما در مركز بوده و واحد هاي مسكوني در چهار جهت ان واقع ميباشند بنحويكه اين واحدها عمدتا از دو سمت يعني هم از سمت خارجي مجتمع و هم از سمت فضاي سبز مركزي امكان استفاده از هوا و نور گيري را دارا ميباشند اين مجتمع در طبقه هم كف داراي لابي و سالن اجتماعات و دفتر مدير و دفتر نگهباني و در همين طبقه تعدادي واحد مسكوني با مساحت كوچكتر از ساير واحدها در ضلع جنوبي فضاي سبز مركزي ميباشد پاركينگ اتومبل و انباري بتعداد واحدهاي مسكوني بانضمام استخر شنا در طبقه زير زمين واقع بوده و باستثناي ضلع شمالي (مشرف بخيابان مطهري) كه داراي هشت طبق روي هم كف ميبا شد در سه جهت ديگر داراي پنج طبقه روي هم كف ميباشد . اين مجتمع داراي راه پله دسترسي بطبقات بوده كه جنس سنگ كف پله ها از نوع سنگ مرغوب و داراي جان پنا ه بوده علاوه بر ان داراي چهار دستگاه اسانسور براي دسترسي بطبقات بوده مجهز بسيستم اطفاه حريق توسط شلينگ اب اتش نشاني ونيز كپسول اطفاي حريق براي واحدها .نماي خارجي مجتمع از نوع سنگ مرغوب سفيد تيشه اي ونماي ساختماني فضاي سبز مركزي تركيب سنگ واندود سيماني . اين مجتمع با قدمت حدود سي سال ساخت و با توجه بعمر ان از كيفيت قابل قبول استحكام ونماسازي برخور دار ميباشد. گرمايش واحدها با سيستم حرارت مكزي و رادياتور و سرمايش واحدها نيز از طريق چيلرو فن كويل ج- مشخصات واحد مورد نظر: اين واحد در طبقه اول و در ضلع جنوبي فضاي سبز مركزي واقع بوده و از دو سمت شمالي خود ( ضلع جنوبي فضاي سبز مركزي) و ديگري فضاي ازاد ضلع جنوبي مجتمع و گذر جنوبي مجتمع قادر باستفاده نور و هواگيري بوده داراي سه اطاق جنوبي و يك اطاق شمالي (مشرف بضلع جنوبي فضاي سبز مركزي ) كه اين اطق و يكي از اطاقهاي جنوبي داراي تراس ميباشند داراي سالن پذيرايي بزرگ و اشپز خانه open و سرويسهاي بهداشتي .بجز كفپوش سرويسهاي بهداشتي كه سراميك بابعاد 10*20 سانتي متر ميباشد ساير قسمتها با كفپوش سراميك كرم رنگ 30*30 سانتي متر ديوار ها بانضمام سقف باا ندود گچ ورنگ نقاشي سقفها داراي ابزار گچي اطاقها عمدتا داراي دكوراسين و رختكن از جنس چوب چهار چوب كليه دربها فلزي و كليه لنگه دربها چوبي اشپزخانه داراي پوشش بدنه از نوع كاشي و داراي كابينت زميني و ديواري از جنس MDF سرويس هاي بهداشتي با پوشش بدنه از جنس كاشي و داراي سقف دو پوش و حمام داراي وان ميباشد پنجره ها از نوع فلزي شيشه خور كد پستي اين واحد 54315-81848.است د-ارزيابي واحد مسكوني: با توجه بموقعيت محل مجتمع و موقعيت واحد مورد نظر در مجتمع و ميزان مساحت و قدمت بناو مصالح بكا رفته ونوع تاسيسات ان و ديگر عوامل موثر در قضيه وبلا معارض بودن در صورت انتقال و عدم هرگونه بدهي به ارگانها و سازمانهاي ذيربط مانند شهردار ي دارايي و… ارزش كل واحد شامل ساختمان واحد قدرالسهم عرصه و ساير مشاعات و اشتراكات و غيره ارزش ششدانگ واحد مذكور بر اساس قيمت بازار روز(زمان تقديم گزارش)برابر 79235000000 ريال معادل هفت ملياردونهصدوبيست و سه مليون وپانصد هزارتومان و بنا بر اين ارزش چهار ونيم دانگ lمشاع از ششدانگ برابر79235000000*3/4=59426250000 (پنجاه ونه ملياردو چهارصدوبيست وشش مليون ودويست وپنجاه هزار ريال ) ومعادل پنج ملياردونهصدو چهل و دومليون وششصدو بيست و پنج هزار تومان ميگردد. هزينه كارشناسي بر اساس تعرفه مصوب و مورد اجرا برابر 39000000ريال معادل سه مليون و نهصد هزار تومان ميگردد با احترام نوراله رادفر كارشناس رسمي دادگستري تراس ميباشند اين مجتمع داراي راه پلا دسترسي بطبقاا با كفپوش سنگ پله مرغوب و جان پناه وعلاوه بر ان داراي چهار دستگاه اسانسور جهت دسترسي بطبقات ميباشد.