آپارتمان مسکونی بمساحت 168/1 متر مربع با استفاده اختصاصی از حیاط واقع در خیابان شهید کوهنورد کوچه شماره 9 طبقه همکف

1680833333

توضیحات

140012920001798655

140012460000274438
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كازرون/قديم

1400/11/16

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

 

اجرای احکام حقوقی دادگــستری کازرون به موجب محتویات پرونده  0000524 اجرائی به خواسته مطالبه له وحید امیر عضدی  به طرفیت کشور موجی و با استناد به فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی راجع به فروش اموال غیر منقول مبادرت به مزایده نیم دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی 627 فرعی از 293 اصلی قطعه 4 بخش 7 فارس به مساحت 168/1 متر مربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات طبق قانون آپارتمان ها و حق استفاده مشاعی از حیاط همکف به مساحت 44 متر مربع و حق استفاده اختصاصی از حیاط هم کف به مساحت 98/47 متر مربع واقع در خیابان شهید کوهنورد کوچه شماره 9 طبقه همکف کد پستی 83868 – 73149 می نماید لذا بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند کسانیکه مایل به خرید باشند روز شنبه مورخه 1400/11/30 ساعت ده تا یازده صبح در این اجرا حاضر و قیمتهای پیشنهادی و چک تضمین شده یا نامه ای مبنی بر توقیف وجه معادل ده درصد قیمت پایه از بانکی که دارای حساب می باشند را ارائه نمایند قیمت پایه فروش نیم دانگ از شش دانگ ملک مذکور مبلغ 1/680/833/333 ریال میباشد شخصی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف به پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی در جلسه مزایده خواهد بود مزایده با حضور نماینده دادستان برگزار خواهد شد و متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطلاع بیشتر و در صورت لزوم مشاهده ملک به این واحد مراجعه نمایند.ضمناً با عنایت به اینکه خسارت به روز محاسبه می شود .

هزینه های نقل و انتقال ( حق ثبت و حق التحریر و …. به عهده خریدار  ) و سایر هزینه ها ( هزینه دارایی و شهرداری و …. به عهده فروشنده ) میباشد این آگهی به موجب ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی برای نوبت اول در سامانه آگهی و روزنامه کثیر الانتشار الکترونیکی ( روزنامه رسمی )  درج و منتشر میگردد .

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری کازرون – آزاده فیروزبخت                                                                                                                                                                               

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/30