آپارتمان مسکونی بمساحت 142/5 مترمربع واقع در کرج خ فروغی خ آقائی پ 5 واحد 4

17000000000

توضیحات

شماره پرونده:
شماره آگهی:
140001460000154219
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بموجب دادنامه شماره 2204 صادره از شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان البرز مبنی بر تایید ضبط وثیقه پلاک ثبتی 157/15730 در پرونده اجرایی کلاسه 976966 دعوی عیوض سالک نقدی به طرفیت محکوم علیه روح اله کریمی محکوم است به پرداخت مبلغ 33/0719/942/446 ریال بابت کل محکوم به و مبلغ 1/653/597/122 ریال بابت نیم عشراجرایی که دراین خصوص حسب تقاضای محکوم له پلاک ثبتی 157/15730 توسط این اجراء به وسیله کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است.

1-نام و نام خانوادگی صاحب ملک: ماهرخ کریمی سیلکانی

2-محل وقوع ملک: کرج خ فروغی خ آقائی پلاک 5 واحد 4

3-وضعیت ثبتی و کاربری ملک: مسکونی

4-وضعیت ملک از لحاظ اجاره و مدت و میزان اجاره: مستاجر دارد

5-وضعیت ملک از لحاظ مشاعی یا مفروز بودن: مفروز

6-وضعیت ملک از لحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هرعنوان دارند: مالکیت

7-توصیف اجمالی ملک:

ملک موضوع کارشناسی مستند به پاسخ استعلام ثبتی دارای پلاک ثبتی 157/15730 مفروزی 4939 قطعه 4 حوزه ثبتی و شهرداری ناحیه 1 کرج بشرح ششدانگ عرصه واعیان یک واحد مسکونی بمساحت 142/5 مترمربع واقع در طبقه سوم بانضمام پارکینگ وانباری در زیر زمین بنشانی کرج خ فروغی خ آقائی پ 5 واحد 4 می باشد . ساختمان با سازه فلزی و قدمت تقریبی بنا 25 سال و 4 واحد مسکونی در 4 طبقه روی زیر زمین و نمای ساختمان اجر و بدنه راه پله اندود گچ و بدنه پارکینگ اندود سیمان و فاقد آساسنور و واحد شامل سالن ونشیمن با کفپوش سرامیک و سه اتاق خواب با کفپوشمووزائیک و بدنه نقاشی و سقف نیمه طرحدار و کابینت های گلاس و پکیج و کولر آبی و انشعابات گاز مشترک میباشد و واحد در سکونت مستاجر می باشد . با عنایت به شرح فوق و عوامل موثر در ارزیابی منجمله قیمت عادله روز قیمت پایه مزایده و بدون کسر مبالغ بازداشتی و رهنی و دیون احتمالی به اشخاص حقیقی وحقوقی منجله شهرداری و بانک و دارائی که تشخیص آن مستلزم استعلام قضایی از مراجه ذیربط می باشد ومنوط به شروط لازم و بلامعارض بودن عدم نقل وانتقال جهت ششدانگ عرصه واعیان پلاک مزبور با قدرالسهم از عرصه وسایر مشاعات بمبلغ 17/000/000/000 ریال ارزیابی میگردد

8-قیمت ارزیابی شده ملک جهت پایه مزایده: 17/000/000/000 ریال

بنابراین مقررگردید شش دانگ ملک فوق الذکر در روز سه شنبه مورخه 1400/11/12 ازساعت 9 الی 10 از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی کرج واقع در کرج بلوار ملاصدرا روبروی پارک نبوت ساختمان شماره 2 به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن رابه این اجراء تحوبل نماید در غیر این صورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/12 ازساعت 9 الی 10