آپارتمان مسکونی بمساحت ۲۷۰/۷۷ متر مربع واقع در تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوازدهم، پلاک ۱۸- طبقه چهارم – واحد۱۸

130000000000

توضیحات

9609980010600806

140068460000565645
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/11/17

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9901652 له آقای محسن خامسی پور با وکالت آقای علیرضا شوندی علیه 1-خانم شراره خامسی پور، 2-خانم شهرزاد خامسی پور، 3-خانم شهره خامسی پور  مبنی برتقسیم ترکه شامل ملک دارای پلاک ثبتی 16059 فرعی از 72 اصلی مفروز از 1047 فرعی از اصلی مذکور بخش ثبتی ۱۱ تهران به نشانی: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوازدهم، پلاک ۱۸- طبقه چهارم – واحد۱۸  در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور ملک موصوف به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. مشخصات ثبتی و اسناد ملک: مطابق تصویر سند ابرازی ملک موردنظر ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۷۲ اصلی 16059 فرعی بخش ثبتی ۱۱ تهران به مساحت ۲۷۰/۷۷ متر مربع در طبقه چهارم به شماره واحد ۱۸ می باشد. وضع موجود: بر اساس بازدید صورت گرفته، ملک موردنظر یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۲۷۰/۷۷ متر مربع واقع در قسمت طبقه چهارم ساختمان ۷ طبقه مشتمل بر ۲طبقه زیرزمین (تأسیسات و استخر، انباری و پارکینگ)، همکف و چهار طبقه فوقانی (هر طبقه ۴ واحد) و جمعا ۲۰ واحد می باشد. ساختمان دارای اسکلت بتنی و قدمت حدود ۲۰ سال است. نمای آن سنگ، کف و یک متر از دیوار راه پله ها سنگ و مابقی دیوارها اندود گچ و نقاشی و کف پارکینگ موزائیک و دیوارها اندود سیمان است و ساختمان دارای آسانسور می باشد. آپارتمان دارای درب چوبی و شامل سه خواب، هال و پذیرائی و آشپزخانه باز و سرویس بهداشتی و حمام مجزا می باشد. کف آن سرامیک، دیوارها کاغذ دیواری و سقف گچکاری می باشد. انشعابات آب و گاز واحد مشترک و برق اختصاصی بوده و نیز دارای دو باب انباری به مساحتهای ۵/۱۹ متر مربع و دو واحد پارکینگ هر یک به مساحت ۵/۱۹ مترمربع در طبقه زیرزمین است.باتوجه به مراتب فوق و مشخصات و موقعیت محلی ملک و متراژ و نوع مصالح مصرفی در ساخت ملک، و نوع کاربری و وضعیت موجود آن و با در نظر گرفتن قدمت ساختمان و زمان ارزیابی و با توجه به جميع عوامل مؤثر در قضیه و عرف بازار، بدون در نظر گرفتن دیون و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شهرداری، اداره مالیات و یا سایر افراد، ارزش ملک به مساحت۲۷۰/۷۷ متر مربع به انضمام انباری و پارکینگ برای مزایده و همچنین قدر السهم از کلیه مشترکات و مشاعات ساختمان مذکور به مبلغ 130/000/000/000 ریال معادل سیزده میلیارد تومان اعلام می گردد  و مزایده در تاریخ 1400/12/1  از ساعت 9  تا 10  در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

   اجرای احکام شعبه سوم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/1