آپارتمان مسکوني به مساحت117/64 متر مربع واقع در تهران خ ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی کوی شهید کولیوند پلاک 23

5000000000

توضیحات

9509982655501562

140068460000562260
شعبه 7 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 23 (ويژه نيابت) تهران

1400/11/16

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول (نوبت اول)

در اجراي مفاد نيابت شماره 1399132002440569 مورخ 1399/09/17صادره از شعبه3 اجراي احکام کيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان کرج در خصوص ضبط وجه الوثاقه آقاي محمد باقر حاج کاظمیان  موضوع مزايده ملک بپلاک ثبتي 29833فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران  واقع در تهران خ ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی  کوی شهید کولیوند  پلاک 23  با مشخصه هاي ذيل:

 

1-مورد مزايده عبارت است عرصه واعيان يک دستگاه آپارتمان مسکوني با پلاک ثبتي فوق  در حوزه ثبت ملک شمیران  تهران به مساحت117/64 متر مربع  به انضمام پارکینگ قطعه 3  تفکيکي به مساحت 11 متر مربع واقع با قدر سهم از عرصه و ساير مشاعات و مشترکات طبق قانون مربوطه داراي سند تک برگي به شماره است که  به نام محمد باقر حاج کاظمیان  به ثبت رسيده است.

 

مشخصات اعياني (ملک مورد مزايده): ملک مذکور آپارتمانی است واقع در طبقه دوم یک ساختمان 6 طبقه شامل 5 طبقه  (هر طبقه 2 واحد مجموعا 10 واحد )  و زیر زمین و پارکینگ  نمای سنگ دارای اسانسور و رنگ پله  و  پله ها سنگ می باشد آپارتمان مذبور 3 خواب بوده

دارای سرویس ایرانی و فرنگی  و کابینت ام دی اف  و تزیینات سنگ انتیک و غیره  طبق نظر کارشناس  ، سیستم سرمایشی کولر ابی  و  گرمایش اپارتمان شوفاژ می باشد .

 

نظريه کارشناسي :ارزش ششدانگ آپارتمان مسکوني فوق الذکر با توجه به کاربري مسکوني آن و موقعيت و مساحت آپارتمان و مشخصات فيزيکي ساختمان با پارکينگ و انباري و آب و برق و گاز و توجه به جميع جهات موثر در اين کارشناسي بدون در نظر گرفتن بدهيهاي احتمالي آپارتمان به افراد حقيقي و حقوقي بدون معارض در تاريخ کارشناسي براي پايه مزايده مبلغ  5/000/000/000  ريال معادل پنج میلیارد و  تومان تعيين مي گردد.

زمان و نحوه مزايده:پلاک مذکور در حال حاضر در اختيار نامبرده  بوده و داراي کاربري مسکوني مي باشد،مقرر گرديد روز  سه شنبه   مورخ 1400/12/03 از ساعت 10 لغايت 11 صبح از طريق مزايده در نشاني تهران خيابان شهيد فياض بخش دادسراي ناحيه 23 طبقه دوم  شعبه  هفتم   دادياري دادسراي ناحيه 23 تهران بفروش ميرسد. مزايده حضوري و قيمت پايه از مبلغ کارشناسي بميزان پنج میلیارد تومان  شروع و به فردي که بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.10% ثمن معامله في المجلس از برنده مزايده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقي را حداکثر ظرف مدت  يکماه به صندوق دادگستري توديع و قبض مربوطه را تسليم شعبه نمايد . در غير اينصورت 10%دريافتي به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد . بديهي است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزايده و صدور دستور تمليک از دادگاه صادر کننده حکم سند ملک پس از طي تشريفات که توسط خريدار انجام مي گيرد (مفاصا حسابهاي لازم جهت انتقال سند )بنام برنده مزايده منتقل خواهد شد. در صورتي که افراد مايل به بازديد از ملک باشند پنج روز قبل از مزايده مي توانند در شعبه نهم  دادياري دادسراي ناحيه 23 تهران حاضر تا ترتيب بازديد انان از محل فراهم گردد. ضمنا اين شعبه در خصوص تخليه و تحويل ملک به خريدار هيچ گونه مسوليتي نخواهد داشت .

 

مدير دفتر شعبه هفتم  دادياري دادسراي ناحيه 23 تهران

پروانه صیادی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/03