آپارتمان مسكوني شهرك رسالت

14500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980242700432
شماره آگهی:
140168460000557041
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی 0000867ج1/114 از شعبه 114 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 9901572 مورخه 99/08/21اجرائیه 1400115259مورخه 1400/02/26 محکوم له آقای میثم مددی زاده فرزند برات علی – محکوم علیه خانم نسیم روح نواز محمود آباد فرزند محمد ابراهیم- محکوم به 220/000/000ریال اصل خواسته – خسارت تاخیر تادیه 1/991/666/666ریال — هزینه کارشناسی 65/000/000ریال -هزینه دادرسی 7/108/617ریال حق الوکاله وکیل 17/600/000ریال -نیم عشراجرای دولت 115/424/195ریال ریال -حسب ارزیابی پلاک ثبتی شماره 13027 فرعي از 48 اصلي واقع در بخش 11 تهران مالکیت 3 دانگ از 6 دانگ به نام محکوم علیه فوق الذکر و فروش به میزان محکوم به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به شرح کارشناسی ذیل می باشد.

احتراماً بازگشت به ابلاغيه شماره 140168100035036402 مورخ 1401/6/20 مربوط به پرونده كلاسه شماره 9909980242700432 با شماره بايگاني 0000867 درخصوص دعوي محكوم له ، آقاي ميثم مددي زاده به طرفيت محكوم عليه ، خانم نسيم روح نواز محمودآباد طي قرار كارشناسي شماره 140068440001147718 مورخ 1400/6/30 مبني بر ارزيابي آپارتمان مسكوني جهت مزايده ، اينجانب پس از اطلاع از موضوع و حضور در دادگاه و مطالعه پرونده ، به محل وقوع ملك واقع در تهران ، شهرك رسالت ، بلوك 2 ، راه پله 2 ، طبقه اول ، شماره 12 مراجعه و بازديد نمودم كه ذيلاً گزارش آن و نظريه كارشناسي تقديم ميگردد : 

الف- مشخصات ثبتي ملك :

طبق تصوير نامه سازمان ثبت اسناد و املاك حوزه ملك لويزان تهران به شماره 140085601151011770 مورخ 1400/6/3 ملك مورد كارشناسي عبارتست از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 94/07 متر مربع به شماره 13027 فرعي از 48 اصلي واقع در بخش 11 تهران با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 140005801151001139 به نام خانم نسيم روح نواز محمود آباد مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان با حفظ حق خيار فسخ و منافع مادام العمر براي مصالح ( محمد ابراهيم روح نواز محمود آباد ) و با حفظ حقوق و متون مندرج در سند صلح داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 899329 سري الف سال 98 در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي و سند مالكيت قيد گرديده است . همچنين كد شناسايي عرصه ملك 51391023 بوده و در پهنه M111 قرار دارد .

ب- مشخصات فني اعياني :

واحد مذكور در طبقه اول ساختماني 5 طبقه ( همكف پيلوت + 4 طبقه مسكوني 2 واحدي روي آن ) با قدمتي حدود 43 سال واقع است . اسكلت ساختمان فلزي با سقف طاق ضربي ، نما از آجر و پنجره ها تك جداره با قاب فلزي ميباشد . واحد 2 خوابه ، كف سراميك و ديوارها نقاشي شده ، آشپزخانه اوپن با كابينتهاي MDF ، فاقد آسانسور و انباري و داراي پاركينگ در محوطه ، سيستم گرمايشي بخاري گازي + آبگرمكن و سيستم سرمايشي كولر آبي است . يك اطاق اضافه نيز در واحد وجود دارد كه قبلاً بالكن بوده است . همچنين ملك داراي انشعابات آب و گاز مشترك و برق مستقل بوده و در اختيار محكوم عليه ميباشد .

ج- حدود رسيدگي

ج-1- چنانچه بعد از تنظيم اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي به شعبه ، مدارك و مستندات و اطلاعات جديد متكي به اسناد قابل قبول ديگري از طرف هر يك از متداعيين ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و مفاد نظريه كارشناسي صادره موثر واقع شود ، از اين بابت مسئوليتي متوجه اين نظريه نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده ميباشد كه در صورت لزوم و صلاحديد و صدور دستور آن مقام محترم قضايي و پس از اجراي تشريفات قانوني ، قابل بررسي و اظهار نظر مجدد و ارائه گزارش تكميلي خواهد بود .

ج-2- رسيدگي هاي بعمل آمده و نظريه كارشناسي ارائه شده مبتني بر مفاد قرار كارشناسي ، محتويات پرونده ، اسناد و مدارك ابرازي و در چارچوب قوانين ، ضوابط و مقررات حاكم و عرف جاري بوده و مسئوليت صحت ، اصالت و جامعيت آنها بر عهده ارائه دهندگان است و كنترل موارد فوق خارج از صلاحيت كارشناسي اينجانب ميباشد .

ج-3- مسئوليت هرگونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشت ها و انكار و ترديد به دلايل يا اسناد ارائه شده ، متوجه ابراز كننده مدارك ، اطلاعات و دلايل ميباشد و كنترل اين موضوع نيز از صلاحيت كارشناسي اينجانب خارج ميباشد .

ج-4- استماع مطالب متداعيين و انعكاس اطلاعات ارائه شده از طرف آنان در گزارش كارشناسي به منزله تأييد يا رد آن مطالب نميباشد .

ج-5- نظريه كارشناسي حاضر صرفاً در محدوده قرار كارشناسي صادره بوده و در خصوص ساير دعاوي احتمالي موضوعيت ندارد .

نظريه كارشناسي :

با عنايت به قرار كارشناسي صادره ، اسناد و مدارك منضم در پرونده و با توجه به وضع و موقعيت محل ، كاربري ، مساحت آپارتمان و با توجه به اوضاع و احوال روز و با نظر به مندرجات اين گزارش و در صورت صحت و اصالت اسناد ارائه شده ، بدون لحاظ هرگونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصي و در صورت نداشتن معارض و منع قانوني در نقل و انتقالات ، ارزش متعارف روز ششدانگ مورد كارشناسي ( آپارتمان مسكوني ) جهت پايه مزايده برابر مبلغ 29/000/000/000 ريال ( معادل دو ميليارد و نهصد ميليون تومان ) برآورد و پيشنهاد ميگردد .

لذا ارزش متعارف روز سه دانگ مشاع از ششدانگ ملك مذكور جهت پايه مزايده برابر مبلغ 14/500/000/000 ريال ( معادل يك ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون تومان ) ميباشد .

احتراماً بازگشت به ابلاغيه شماره 140168100035036402 مورخ 1401/6/20 مربوط به پرونده كلاسه شماره 9909980242700432 با شماره بايگاني 0000867 درخصوص دعوي محكوم له ، آقاي ميثم مددي زاده به طرفيت محكوم عليه ، خانم نسيم روح نواز محمودآباد طي قرار كارشناسي شماره 140068440001147718 مورخ 1400/6/30 مبني بر ارزيابي آپارتمان مسكوني جهت مزايده ، اينجانب پس از اطلاع از موضوع و حضور در دادگاه و مطالعه پرونده ، به محل وقوع ملك واقع در تهران ، شهرك رسالت ، بلوك 2 ، راه پله 2 ، طبقه اول ، شماره 12 مراجعه و بازديد نمودم كه ذيلاً گزارش آن و نظريه كارشناسي تقديم ميگردد : 

الف- مشخصات ثبتي ملك :

طبق تصوير نامه سازمان ثبت اسناد و املاك حوزه ملك لويزان تهران به شماره 140085601151011770 مورخ 1400/6/3 ملك مورد كارشناسي عبارتست از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 94/07 متر مربع به شماره 13027 فرعي از 48 اصلي واقع در بخش 11 تهران با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 140005801151001139 به نام خانم نسيم روح نواز محمود آباد مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان با حفظ حق خيار فسخ و منافع مادام العمر براي مصالح ( محمد ابراهيم روح نواز محمود آباد ) و با حفظ حقوق و متون مندرج در سند صلح داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 899329 سري الف سال 98 در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي و سند مالكيت قيد گرديده است . همچنين كد شناسايي عرصه ملك 51391023 بوده و در پهنه M111 قرار دارد .

ب- مشخصات فني اعياني :

واحد مذكور در طبقه اول ساختماني 5 طبقه ( همكف پيلوت + 4 طبقه مسكوني 2 واحدي روي آن ) با قدمتي حدود 43 سال واقع است . اسكلت ساختمان فلزي با سقف طاق ضربي ، نما از آجر و پنجره ها تك جداره با قاب فلزي ميباشد . واحد 2 خوابه ، كف سراميك و ديوارها نقاشي شده ، آشپزخانه اوپن با كابينتهاي MDF ، فاقد آسانسور و انباري و داراي پاركينگ در محوطه ، سيستم گرمايشي بخاري گازي + آبگرمكن و سيستم سرمايشي كولر آبي است . يك اطاق اضافه نيز در واحد وجود دارد كه قبلاً بالكن بوده است . همچنين ملك داراي انشعابات آب و گاز مشترك و برق مستقل بوده و در اختيار محكوم عليه ميباشد .

ج- حدود رسيدگي

ج-1- چنانچه بعد از تنظيم اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي به شعبه ، مدارك و مستندات و اطلاعات جديد متكي به اسناد قابل قبول ديگري از طرف هر يك از متداعيين ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و مفاد نظريه كارشناسي صادره موثر واقع شود ، از اين بابت مسئوليتي متوجه اين نظريه نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده ميباشد كه در صورت لزوم و صلاحديد و صدور دستور آن مقام محترم قضايي و پس از اجراي تشريفات قانوني ، قابل بررسي و اظهار نظر مجدد و ارائه گزارش تكميلي خواهد بود .

ج-2- رسيدگي هاي بعمل آمده و نظريه كارشناسي ارائه شده مبتني بر مفاد قرار كارشناسي ، محتويات پرونده ، اسناد و مدارك ابرازي و در چارچوب قوانين ، ضوابط و مقررات حاكم و عرف جاري بوده و مسئوليت صحت ، اصالت و جامعيت آنها بر عهده ارائه دهندگان است و كنترل موارد فوق خارج از صلاحيت كارشناسي اينجانب ميباشد .

ج-3- مسئوليت هرگونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشت ها و انكار و ترديد به دلايل يا اسناد ارائه شده ، متوجه ابراز كننده مدارك ، اطلاعات و دلايل ميباشد و كنترل اين موضوع نيز از صلاحيت كارشناسي اينجانب خارج ميباشد .

ج-4- استماع مطالب متداعيين و انعكاس اطلاعات ارائه شده از طرف آنان در گزارش كارشناسي به منزله تأييد يا رد آن مطالب نميباشد .

ج-5- نظريه كارشناسي حاضر صرفاً در محدوده قرار كارشناسي صادره بوده و در خصوص ساير دعاوي احتمالي موضوعيت ندارد .

 

نظريه كارشناسي :

با عنايت به قرار كارشناسي صادره ، اسناد و مدارك منضم در پرونده و با توجه به وضع و موقعيت محل ، كاربري ، مساحت آپارتمان و با توجه به اوضاع و احوال روز و با نظر به مندرجات اين گزارش و در صورت صحت و اصالت اسناد ارائه شده ، بدون لحاظ هرگونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصي و در صورت نداشتن معارض و منع قانوني در نقل و انتقالات ، ارزش متعارف روز ششدانگ مورد كارشناسي ( آپارتمان مسكوني ) جهت پايه مزايده برابر مبلغ 29/000/000/000 ريال ( معادل دو ميليارد و نهصد ميليون تومان ) برآورد و پيشنهاد ميگردد .

لذا ارزش متعارف روز سه دانگ مشاع از ششدانگ ملك مذكور جهت پايه مزايده برابر مبلغ 14/500/000/000 ريال ( معادل يك ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون تومان ) ميباشد .

تاریخ مزایده 1401/10/28 ساعت 12 الی 12/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28