آپارتمان شهرک مدرس

22900000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988110500690
شماره آگهی:
140028460000015090
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده : ( دستور فروش)

مورد مزایده : یک دستگاه آپارتمان واقع درشهرک مدرس

در پرونده کلاسه 9901465 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی همدان – شعبه 3 اجرای احکام مدنی

خواهان: مجید نادر بیگی فرزند علی حسین

خوانده : علی جام آبادی شراهی فرزند علی اکبر

آدرس مورد مزایده : همدان- شهرک شهید مدرس-خیابان عدالت – پلاک 38 – واحد 7

مورد مزایده : ششدانگ یکدستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 1/28981 واقع در طبقه پنجم یک مجتمع مسکونی 6/5 طبقه استقرار ساختمان جنوبی میباشد مطابق اطلاعات سند مالکیت به شماره 223227 مورخه96/3/31 بمساحت 143.01 متر مربع بانضمام پارکینگ در طبقه همکف به مساحت 12 متر مربع میباشد نمای ان به صورت ترکیب آجر و سنگ و پنجره ها از نوع 2 جداره (یوپی وی سی )میباشد آپارتمان مذکور دارای امتیازات آب ، برق و گاز بوده و سیستم سرمایشی از نوع کولرآبی و سیستم گرمایشی از نوع پکیج و رادیاتور میباشد دارای پذیرایی، آشپزخانه ، سه خواب سرویس و بالکن بوده کف سرامیک کابینت وکمدها ام دی اف میباشد بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی وحقوقی و بدون درنظر گرفتن هیچگونه معارض در تاریخ کارشناسی 1400/1/16 ارزش کل ششدانگ واحد اپارتمان مبلغ 22/900/000/000 ریال میباشد. .

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن درتاریخ 1400/3/11 ساعت 8/30 تا 9 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید متقاضیان برای شرکت در مزایده میبایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.11 ساعت 8.30 صبح