آپارتمان دو خوابه واقع در جاده پايگاه مجتمع اسكان 2

7682000000

توضیحات

شماره پرونده:
شماره آگهی:
140012460000254357
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني شيراز/قديم
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

اگهی مزایده

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 0000093 اجرای احکام مدنی شیراز موضوع فروش ماترک متوفی حمید همای فرد و تقسیم بهاء ان بین ورثه صادره از شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شیراز لذا وفق قانون اجرا ی احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش از طریق انتشار اگهی انجام و مزایده برگزار میگردد . به همین جهت روز چهار شنبه 1400/11/13 از ساعت 8الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی مجتمع دادگاه های حقوقی شیراز مزایده برگزار میگردد و متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند . قیمتی که مزایده از ان شروع میشود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری رهام رحیمی به تاریخ 1400/6/4 به مبلغ 7/682/000/000 می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد قیمت پیشنهادی را بلا فاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره 080100004058012907627341 به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و مابه التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای ملک را را حد اکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید . در صورت عدم پرداخت باقیمانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . این اکهی نوبت دوم می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی ده درصد از مبلغ پایه قیمت کارشناسی را در به مبلغ 768/200/000 ریال با شناسه پرداخت 963108100100019401081001000198 در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته باشند و اصل فیش مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند . همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند

مشخصات اموال مورد مزایده

پلاك ثبتي 4282/2075 بلوك شماره 30 بخش ثبتي چهارناحيه يك شيراز به مشخصات پلاك ثبتي شماره سريال 481880 ب 91تاريخ ثبت1/11/1393 اداره ثبت اسناد و املاك ناحيه 4 شيراز نشاني محل وقوع ملك شيراز جاده پايگاه مجتمع اسكان 2 پلاك 30 طبقه دوم واحد 671 مشخصات اعياني احداثي در پلاك ثبتي يك واحد آپارتمان دو خوابه واقع در طبقه دوم از بلوك چهار طبقه با سقف تيرچه بلوك حدوداً 14 سال ساختداري نما كفسازي انجام شده نماي داخل انجام شده داراي انشعاب آب و برق و گاز-قابل بهره برداري داردعمر باقيمانده در شرايط عادي 40 سال حدود و مشخصات ملك با سند مطابقت دارد ارزش شش دانگ پلاك ثبتي 4282/2075 برابر 7/682/000/000 ريال ارزیابی گردیده

یزدان پناه

دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/13 از ساعت 8الی 9 صبح