آپارتمان دوخوابه شهر جديد صدرا، بلوار دانش، ابتداي خيابان كوهسار

8730000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609982163600524
شماره آگهی:
140012460000254807
شعبه صادر کننده:
شعبه 10 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

آگهی مزایده عمومی اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرائی 0000018 شعبه دهم اجرای احکام حقوقی شیراز عليهم : 1- رحيم کشکولي فرزند بهمن (که در حين عمليات اجرائي فوت گرديده ) 2- شهرام ميرفردي فرزند گودرز 3- اصغر ميرفردي فرزند گودرز با وکالت خانم فاطمه يراق طلا 4- آريا عبدالخالقي فرزند فرامرز به موجب اجرائيه صادره از شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي شيراز به پرداخت مبلغ ريال 27/473/261/000 ريال (علي الحساب ) متضامناً در حق محکوم له آقاي محمود حيدري فرزند محمدحسين با وکالت آقاي اسماعيل اکبرپور و مبلغ 218/586/000 ريال بابت هزينه اجرائي گرديده اند و در اجراي تبصره ماده 34 قانون اجراي احکام مدني آقاي محسن میرفردی فرزند گودرز با وکالت آقاي رضا شريفي شولي و خانم فاطمه يراق طلا نسبت به معرفي ملک در قبال بدهي محکوم عليهم به شرح ذیل الذکر اقدام نموده که پس از قطعیت نظریه کارشناسی و عدم وصول اعتراض به نظریه کارشناسی وکیل محکوم له تقاضای برگزاری مزایده وفق قانون اجرای احکام مدنی را نموده است، لذا ضمن رعایت ماده 119 ق . ا . ا . مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت روز دوشنبه 1400/11/11 از ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – بن بست شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز شعبه دهم اجرای احکام مدنی مزایده برگزار می گردد و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه 1400/10/11 کارشناس 3 نفره رسمی دادگستری مبلغ 8/730/000/000 ریال می باشد. متقاضیان شرکت در مزایده بایستی 873/000/000 ریال به عنوان 10% قیمت پایه کارشناسی به عنوان 10% قیمت پایه کارشناسی با ( شناسه واریز 9 51 108100 10 001 9609 9821 6360 0524) به حساب شماره IR080100004058012907627341 به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز واریز و اصل فیش واریزی را که به تأیید امور مالی دادگستری استان فارس رسیده باشد در ابتدای برگزاری مزایده به اجرای احکام تحویل نمایند . وفق ماده 128 ق . ا . ا . مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و به موجب ماده 129 ق . ا . ا . مدنی باقیمانده 10% قیمت پیشنهادی که به عنوان برنده مزایده شناخته می گردد را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به شماره حساب اعلامی واریز و اصل فیش واریزی را به اجرای احکام تحویل و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و فیش واریزی را به اجرا تحویل دهد. در صورت عدم پرداخت 90% باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد.چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد وقت جدید تعیین می گردد.هرگونه بدهی ملک به اداره دارائی ،شهرداری و سایر مراجع قانونی بر عهده مالک می باشد.جهت شرکت در مزایده تأیید قبض واریزی توسط ذیحسابی دادگستری فارس الزامی است.این آگهی نوبت اول می باشد.

مشخصات و آدرس مورد مزایده وفق مواد 135 و 138 قانون اجرای احکام مدنی : شش دانگ اعیان با عرصه وفق یك دستگاه آپارتمان دوخوابه با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی 1103/19511 قطعه 8 تفكيكي بلوك يك مفروز و مجزي شده از 3479 فرعي از اصلي بخش 3 شیراز به مساحت 85/19 مترمربع واقع در طبقه يك كه مقدار 4/73 مترمربع آن بالكن روباز و مقدار 2/51 مترمربع آن بالكن رو بسته است. بانضمام پاركينگ قطعه 43 تفكيكي به مساحت 12/9 مترمربع در طبقه همكف. بدون حقوق ارتفاقي و انتفاعي است.ساختمان 20 واحدي پنج طبقه روي همكف در يك مجتمع مسكوني 100 واحدي با قدمت حدود 14 سال ساخت . اسكلت فلزي با سقف تيرچه بلوك و نماي خارجي پلاستر سيماني كف سالن سراميك و ديوارهاي آن رنگ آميزي است، كف و ديوارهاي آشپزخانه سراميك و سقف آن با پوشش كناف، كابينت فلزي، كف هر دو اطاق خواب موزاييك و ديوارها كاغذ ديواري. سيستم گرمايش پكيج و رادياتور و سيستم سرمايشي كولر آبي – دارای انشعابات آب و برق و گاز.ملك در تصرف مالك و مفروز است – حسب گزارش کارشناس پايان كار ارائه نگرديده است .آدرس ملك: شهر جديد صدرا، بلوار دانش، ابتداي خيابان كوهسار، سمت چپ، مجتمع مسكوني بانك تجارت، بلوك A طبقه اول، واحد 4 با كد پستي 7199866568 .

دادورز شعبه دهم اجرای احکام حقوقی شیراز – داریوش خرمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/11 از ساعت 9 الی 10