آپارتمان در سی متری سعیدیه

45976000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988110400555
شماره آگهی:
140028460000018284
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده ( دستور فروش)

مورد مزایده : یکباب آپارتمان واقع در سی متری سعیدیه

در پرونده کلاسه 9901185 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 6 دادگاه حقوقی همدان – شعبه 2 اجرای احکام مدنی

خواهان: امیر بابائی فرزند علی با وکالت خانم مریم عاشری

خوانده : فردوس نصرتی فرزند محمد حسین

آدرس مورد مزایده : همدان- سی متری سعیدیه – کوچه نگین – 18 متری محرمی – پلاک 36 – ساختمان امیر

مورد مزایده : ششدانگ عرصه و اعیان یک باب آپارتمان دارای پلاک ثبتی 57579 فرعی مجزا شده از 78 فرعی از 10 اصلی قطعه یک در دو جلد سند واقع در حومه بخش یک همدان بشماره مالکیت 253599 سری د سال 97 و – 253598 سری د سال 97 بمساحت 164/20 متر مربع واقع در طبقه اول که مقدار 6/66 متر مربع آن بالکن مسقف شمالی و 1/57 متر مربع بالکن مسقف شرقی بانضمام ششدانگ یک قطعه پارکینگ مزاحم قطعه هفت بمساحت 12 متر مربع واقع در همکف بانضمام انباری مسکونی قطعه 4تفکیکی بمساحت 3/01 متر مربع واقع در همکف و با حق استفاده از مشاعات با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها که واحد دارای هال و پذیرائی و آشپزخانه سه اتاق خواب و سویس بهداشتی کامل میباشد سازه مهندسی با قدمت بالای 3 سال ساخت با کیفیت ساخت مطلوب کابینت ام دی اف ، سرمایش کولر آبی ، گرمایش پکیج و رادیاتور سقف کناف ، آیفون تصویری ، آسانسور ، کمد دیواری ، ( طبق جزئیات مندرج در نظریه کارشناسی) دارای امتیازات آب و برق و گاز مجزای و تلفن که در حال حاضر ملک در تصرف مالکین مشاع میباشد بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و بدون در نظر گرفتن هیچگونه معارض انجام گرفته در صورت ارائه مدارک مورد تائید مقام محترم قضائی میتواند نظریه تکمیلی ارائه گردد در تاریخ کارشناسی 99/10/23 ارزش ششدانگ عرصه و اعیانی و امتیازات این ملک بمبلغ 45/976/000/000 ریال میباشد.

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن درتاریخ 1400/3/25 ساعت 10/30 تا 11 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید متقاضیان برای شرکت در مزایده میبایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.25 ساعت 10.30