آپارتمان اداری بمساحت 41/176 متر مربع واقع در خیابان طالقانی ، حد فاصل شریعتی و بهار ، پلاک های 85 و 87 ، طبقه پنجم

200500000000

توضیحات

9509980226900456

140068460000532841
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/28

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

((آگهی مزایده اموال غیرمنقول)) نوبت اول

بموجب دادنامه شماره 9610090226900098 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در پرونده اجرایی کلاسه 980760 دعوی محکوم له بانک سرمایه علیه بانک گردشگری ، به خواسته مطالبه وجه چک که محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 277/805/312/737 ریال بابت کل محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 13/890/265/636 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت گردیده و بر این اساس پلاک های ثبتی ذیل الذکر توسط محکوم علیه معرفی و بوسیله کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است.

نظریه کارشناسی: 

عطف به پرونده کلاسه 980760 موضوع ارزیابی ششدانگ یکدستگاه آپارتمان اداری واقع در پلاک ثبتی 255 فرعی از 6823 اصلی واقع در بخش 2 تهران به آدرس تهران خیابان طالقانی ، حد فاصل شریعتی و بهار ، پلاک های 85 و 87 ، طبقه پنجم

مشخصات سند مالکیت :طبق یک فقره سند مالکیت اصلی تک برگی عبارت است از: ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان اداری(وضعیت خاص طلق) واقع در طبقه سوم به مساحت 41/176 متر مربع که مقدار 80/7 متر مربع آن بالکن و 15 متر مربع آن به صورت پیشرفتگی به فضای خیابان است. قطعه هفت تفکیکی بشماره پلاک ثبتی 255 فرعی از 6823 اصلی مفروز و مجزی شده از 4 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران، باقدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن ، سند مالکیت ذیل شماره شناسه یکتا 139820301025035517 بشماره چاپی 343965 سری ب سال 98 بنام بانک گردشگری ثبت و صادر گردیده است سپس ذیل دفتر بازداشتی الکترونیک 139805801025005004 در اداره ثبت اسناد و املاک نارمک تهران بازداشت میباشد.

مشخصات ملک:ملک مورد کارشناسی واقع در سمت شمالی خیابان طالقانی،ساختمان با نمای ترکیبی آلمینیوم و سیمان، دارای پنج طبقه روی همکف و زیرزمین و در مجموع شامل شش واحد میباشد که واحد مورد کارشناسی در طبقه پنجم ، دارای هال پارتیشن بندی شده ، چهار اتاق ، کف سرامیک ،آبدارخانه بسته، سرویس بهداشتی ایرانی، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش موتور خانه مرکزی که به صورت خراب و غیرفعال میباشد. ساختمان دارای آسانسور و فاقد پارکینگ و انباری میباشد. واحد در روز بازدید و به صورت خالی از اثاثیه و سکنه مشاهده گردیده و نیاز به تعمیرات اساسی دارد.

نظریه کارشناسی: باتوجه به موقعیت و وضعیت ملک و بادر نظر گرفتن سایر عوامل موثر ، ارزش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان اداری مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به هر یک از سازمانها، ارگانها ، بانکها ، شهرداری و هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و … و بدون درنظر گرفتن وجود هرگونه خلافی احتمالی در ملک و هرگونه بازداشتی و … به نظر اینجانب 56/000/000/000 ريال (پنجاه و شش میلیارد ريال ) جهت آن اجرا برآورد و اعلام میگردد.

ارزیابی پلاک ثبتی 258 فرعی از 6823 اصلی واقع در بخش 2 تهران، به آدرس تهران خیابان طالقانی، حد فاصل شریعتی و بهار ،پلاک های 85 و 87 ، طبقه سوم

مشخصات سند مالکیت:طبق یک فقره سند انتقال قطعی اجرائی بشماره 9345 مورخ 1397/09/27 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 1235 تهران عبارت است از: ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه سوم به مساحت 41/176 متر مربع که مقدار 7/80 متر مربع آن بالکن و 15 متر مربع آن به صورت پیشرفتگی به فضای خیابان است. قطعه پنج تفکیکی بشماره پلاک ثبتی 258 فرعی از 6823 اصلی مفروز و مجزی شده از 4 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران، باقدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن ، مالک حقوقی بانک گردشگری ، ذیل دفتر بازداشتی الکترونیک 139805801025005002در اداره ثبت اسناد و املاک نارمک تهران بازداشت میباشد.

مشخصات ملک:ملک مورد کارشناسی واقع در سمت شمالی خیابان طالقانی،ساختمان با نمای ترکیبی آلمینیوم و سیمان، دارای پنج طبقه روی همکف و زیرزمین و در مجموع شامل شش واحد میباشد که واحد مورد کارشناسی در طبقه سوم ، دارای هال میانی ، سه اتاق در ضلع شمال و سه اتاق در ضلع جنوب واحد ، کف سرامیک ،آبدارخانه بسته، سرویس بهداشتی ایرانی، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش موتور خانه مرکزی که به صورت خراب و غیرفعال میباشد. ساختمان دارای آسانسور و فاقد پارکینگ و انباری میباشد. واحد در روز بازدید و به صورت خالی از اثاثیه و سکنه مشاهده گردیده و نیاز به تعمیرات اساسی دارد.

نظریه کارشناسی: باتوجه به موقعیت و وضعیت ملک و بادر نظر گرفتن سایر عوامل موثر ، ارزش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان اداری مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به هر یک از سازمانها، ارگانها ، بانکها ، شهرداری و هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و … و بدون درنظر گرفتن وجود هرگونه خلافی احتمالی در ملک و هرگونه بازداشتی و … به نظر اینجانب 54/000/000/000 ريال (پنجاه و چهار میلیارد ريال ) جهت آن اجرا برآورد و اعلام میگردد.

ارزیابی پلاک ثبتی 257 فرعی از 6823 اصلی واقع در بخش 2 تهران، به آدرس تهران خیابان طالقانی، حد فاصل شریعتی و بهار ،پلاک های 85 و 87 ، طبقه اول

مشخصات سند مالکیت: طبق یک فقره سند مالکیت اصلی تک برگی عبارت است از: ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه اول به مساحت 41/176 متر مربع که مقدار 7/80 متر مربع آن بالکن و 15 متر مربع آن به صورت پیشرفتگی به فضای خیابان است. قطعه سه تفکیکی بشماره پلاک ثبتی 257 فرعی از 6823 اصلی مفروز و مجزی شده از 4 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران، باقدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن ، ذیل شماره شناسه یکتا 139820301025035891 شماره چاپی 377315 سری ب سال 98 بنام بانک گردشگری ثبت و صادر گردیده است سپس ذیل دفتر بازداشتی الکترونیک 139805801025004990 در اداره ثبت اسناد و املاک نارمک تهران بازداشت میباشد.

مشخصات ملک:ملک مورد کارشناسی واقع در سمت شمالی خیابان طالقانی،ساختمان با نمای ترکیبی آلمینیوم و سیمان، دارای پنج طبقه روی همکف و زیرزمین و در مجموع شامل شش واحد میباشد که واحد مورد کارشناسی در طبقه یک، دارای هال و پذیرایی ، چهار اتاق ، کف سرامیک ،آبدارخانه بسته، سرویس بهداشتی ایرانی، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش موتور خانه مرکزی که به صورت خراب و غیرفعال میباشد. ساختمان دارای آسانسور و فاقد پارکینگ و انباری میباشد. واحد در روز بازدید  به صورت خالی از اثاثیه و سکنه مشاهده گردیده و نیاز به تعمیرات اساسی دارد.

نظریه کارشناسی: باتوجه به موقعیت و وضعیت ملک و بادر نظر گرفتن سایر عوامل موثر ، ارزش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان اداری مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به هر یک از سازمانها، ارگانها ، بانکها ، شهرداری و هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و … و بدون درنظر گرفتن وجود هرگونه خلافی احتمالی در ملک و هرگونه بازداشتی و … به نظر اینجانب 75/000/000/000 ريال (هفتاد و پنج میلیارد ريال ) جهت آن اجرا برآورد و اعلام میگردد.

ارزیابی پلاک ثبتی 259 فرعی از 6823 اصلی واقع در بخش 2 تهران، به آدرس تهران خیابان طالقانی، حد فاصل شریعتی و بهار ،پلاک های 85 و 87 ، طبقه اول

مشخصات سند مالکیت: طبق یک فقره سند مالکیت اصلی تک برگی عبارت است از: ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه دوم به مساحت 41/176 متر مربع که مقدار 7/80 متر مربع آن بالکن و 15 متر مربع آن به صورت پیشرفتگی به فضای خیابان است. قطعه سه تفکیکی بشماره پلاک ثبتی 259 فرعی از 6823 اصلی مفروز و مجزی شده از 4 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران، باقدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن ، ذیل شماره شناسه یکتا 139820301025035610 شماره چاپی 377111 سری ب سال 98 بنام بانک گردشگری ثبت و صادر گردیده است سپس ذیل دفتر بازداشتی الکترونیک 139805801025005001 در اداره ثبت اسناد و املاک نارمک تهران بازداشت میباشد.

مشخصات ملک:ملک مورد کارشناسی واقع در سمت شمالی خیابان طالقانی،ساختمان با نمای ترکیبی آلمینیوم و سیمان، دارای پنج طبقه روی همکف و زیرزمین و در مجموع شامل شش واحد میباشد که واحد مورد کارشناسی در طبقه دوم ، دارای دو سالن که بصورت کارگاه مورد استفاده قرار داشت ، سه اتاق در ضلع شمال واحد ، کف سرامیک ،آبدارخانه بسته، سرویس بهداشتی ایرانی، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش موتور خانه مرکزی که به صورت خراب و غیرفعال میباشد. ساختمان دارای آسانسور و فاقد پارکینگ و انباری میباشد. واحد در روز بازدید و به صورت خالی از اثاثیه و سکنه مشاهده گردیده و نیاز به تعمیرات اساسی دارد.

نظریه کارشناسی: باتوجه به موقعیت و وضعیت ملک و بادر نظر گرفتن سایر عوامل موثر ، ارزش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان اداری مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به هر یک از سازمانها، ارگانها ، بانکها ، شهرداری و هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و … و بدون درنظر گرفتن وجود هرگونه خلافی احتمالی در ملک و هرگونه بازداشتی و … به نظر اینجانب 53/000/000/000 ريال (پنجاه و سه میلیارد ريال ) جهت آن اجرا برآورد و اعلام میگردد.

مقرر گردید:

ششدانگ پلاک های ثبتی 255 و 258 و 259 فرعی از 6823 اصلی واقع در بخش 2 تهران و سه دانگ از پلاک ثبتی 257فرعی از 6823 اصلی واقع در بخش 2 تهران در روز دوشنبه  مورخه 1400/11/18 از ساعت 9 الی 9/30 از طریق مزایده حضوری جمعا بمبلغ 200/500/000/000 ریال در محل واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران طبقه5 بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجرا تحویل نماید. در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مراسم مزایده تجدید خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/18 از ساعت 9 الی 9/30