کشاورزی، صنعتی و سایر (مشاع)

مزایدات تملیک

مزایدات کشاورزی و صنعتی و ... مشاع