اگر عضو سایت نیستید کلیک کنید.

تملیک اولین مرجع تخصصی اطلاع رسانی و خدمات حقوقی مزایده های سراسر کشور

خدمات:اطلاع رسانی مزایده های سراسر کشور از هر یک از طرق اپلیکیشن/سایت/پیامک بنابر انتخاب مشتری

تهیه اسناد مزایده ها

شرکت در جلسات مزایده

اخذ سند مالکیت در خصوص اموال غیر منقول و اموال منقول ثبت شده بعد از برگزاری مزایده

ترخیص مال مورد مزایده در خصوص اموال منقول

رفع تصرف،خلع ید،مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

و سایر دعاوی حقوقی احتمالی در خصوص مزایده

هدف ما تسهیل معاملات اشخاص با سازمان های دولتی و تسهیل اجرای احکام قضایی در خصوص فروش اموال است.